فرم مشخصات شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی

فرم مشخصات شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی

راه های اشتغال مترجمان در داخل و خارج از کشور

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی:........................    زن □                    مرد □

شماره شناسنامه: ..............تاریخ تولد:....../....../........ محل تولد:............ملیت:.....

 

وضعیت شغلی:

شاغل       جویای کار

(در صورت شاغل بودن) سمت:......محل کار:................تلفن:.........

 

تحصیلات:

آخرین مدرک تحصیلی:.........رشته تحصیلی:................دانشگاه محل تحصیل:............سال اخذ مدرک:......

 

نشانی:

نشانی پست الکترونیکی:....................................

نشانی وب سایت یا وبلاگ: ....................................

نشانی محل کار:.....................کد پستی:............صندوق پستی:..................

تلفن محل کار:............... نمابر:............................. کد شهرستان:...............................

تلفن منزل:........کد شهرستان:..........تلفن همراه:...........

متقاضی شرکت در کارگاه آموزشی هستم.

 متقاضی دریافت سی دی کارگاه آموزشی هستم.

متقاضی عضویت در بانک اطلاعات مترجمان کشور هستم.

شیوه آشنایی با این کارگاه: از طریق سایت  تبلیغات  از طریق دوستان   سایر

نام و نام خانوادگی: .............................................

امضاء: .......................................................

تاریخ: ......................................

/ 0 نظر / 12 بازدید