تولید نرم افزار جامع مدیریت آموزشگاه های زبان

تولید نرم افزار جامع مدیریت آموزشگاه های زبان

 

نرم افزار جامع مدیریت آموزشگاه های زبان تولید شد. این نرم افزار که محصول انستیتو گسترش تکنولو‍ژی هایآموزشی سیمای رشد استبرای تمامی آموزشگاههای زبان برای مدیریت امور دانشجویان و امور مالی و اداری آموزشگاه قابل استفاده بوده وشامل قسمت های زیر می باشد:
ثبت نام دانشجویان برای ثبت نام در دوره های آموزشیمورد نظر
امکان ثبت سال آموزشی جدید
امکان ثبت اطلاعات فصل های آموزشیجدید
امکان ثبت اطلاعات دوره های آموزشی
امکان ثبت اطلاعات ترم هایآموزشی (شهریه، ظرفیت، تعداد جلسات، ساعت و... )
انجام کلاس بندی برای دورههای در حال برگزاری
صدور برنامه هفتگی
امکان تهیه لیست کلاسی برایمدرسین
امکان صدور کارت دانشجویی
صدور کارنامه
صدور گواهی پایاندوره
ثبت نمرات دانشجویان (نمرات میان ترم، پایان ترم، کتبی، شفاهی و... )
امکان تقسیط شهریه
ثبت حضور و غیاب دانشجویان
تهیه لیست انتظار درصورت تکمیل ظرفیت دوره آموزشی
کنترل ورود و خروج پرسنل
امکان صدور فیشحقوقی مدرسین و پرسنل
ثبت اطلاعات مدرسین آموزشگاه
ثبت اطلاعات پرسنلآموزشگاه
امکان ثبت کاربر برای دسترسی افراد به نرم افزار (حسابدار، مدیر،منشی و....)
دفترچه تلفن آموزشگاه شامل شماره تماس تمامی دانشجویان، مدرسین وپرسنل
ثبت هزینه های انجام شده
ثبت تجهیزات آموزشگاه
ثبت فیش هایواریزی به حساب آموزشگاه
ثبت اطلاعات حساب های بانکی آموزشگاه
امکانارائه گزارش های کاربردی از قبیل :
-
گزارش دوره های در حال برگزاری
-
گزارش چک های دریافتی از دانشجویان
-
گزارش افراد موجود در لیست انتظار
-
لیست حقوق ماهانه مدرسین
-
گزارش حقوق ماهانه مدرسین و پرسنل
-
گزارش تجهیزاتآموزشگاه
-
محاسبه حق السهم دولت
-
گزارش جامع سال آموزشی
-
گزارش دورههای در حال برگزاری
-
گزارش کلاس بندی
-
محاسبه سود و زیان
-
گزارش ورود وخروج پرسنل و مدرسین
-
لیست نمرات دانشجویان
-
لیست مدرسین آموزشگاه
-
لیست پرسنل آموزشگاه
-
گزارش چک های پرداختی
-
گزارش فیش های واریزی به حسابآموزشگاه
-
گزارش حضور و غیاب دانشجویان
-
گزارش هزینه ها
-
لیست برنامههفتگی دوره ها
-
امکان ساخت گزارش های ترکیبی
-
گزارش آماری از دوره هایبرگزار شده
خاطر نشان می سازد که این نرم افزار تاکنون در بیش از 2300 آموزشگاه در سراسر کشور ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر ویا دریافت برشور با انستیتو گسترش تکنولو‍ژی های آموزشی سیمای رشد با شماره  88329936تماس حاصل نمایید.

/ 2 نظر / 15 بازدید
ش

نرم افزار مدیریت آموزشگاه http://dappco.blogfa.com/ http://dappco.com/Products/Institute.aspx?menu=2&vmenu=1

dappco

نرم افزار مدیریت اموزشگاه زبان نرم افزار مدیریت آموزشگاه نرم افزار مدیریت آموزشگاه نرم افزار مدیریت آموزشگاه داپکو http://dappco.blogfa.com/ http://dappco.com/Products/Institute...menu=2&vmenu=1