سرویس ترجمه برخط پارس از مرز 300 هزار تقاضا گذشت

سرویس ترجمه برخط پارس از مرز 300 هزارتقاضا گذشت

 

سرویس ترجمه برخط پارس از مرز 300 هزارتقاضا گذشت

 

 ITIran -  مترجم پارس از سال 1376با همت کارشناسان ایرانى شرکت نرم افزارى مبنا بهبازار ارائه شد. این برنامه حاصل پژوهشها و تحقیقات چند ساله کارشناسان و محققاناین شرکت بود که نگارش اول آن در محیط داس ارائه شد. اولین نگارش این برنامه براىترجمه جمله عمومى انگلیسى و بسیار محدود بود که در نگارشهاى بعدى این محدودیتهابرطرف شد بطوریکه در حال حاضر این برنامه براى 38 زمینه تخصصى ارائه مى گردد.

 
توضیح مختصرى درباره بسته هاى مترجم پارس (تاریخچه نگارشهاى مختلف)
همانگونه که اشاره شد اولین نگارش مترجم پارس براى ترجمه جمله انگلیسى بود کهبصورت محدود بوده و در محیط داس ارائه شد. در نگارشهاى بعدى کارشناسان شرکت درصددارائه نرم افزار هاى مترجم متون تخصصى بر آمدند که در ابتدا براى 18 رشته تخصصى ایننرم افزار ارائه شد. اطلاعات گرد آورى شده همگى با کمک متخصصین هر رشته بدست آمد.در جمع آورى این اطلاعات سعى ما بر این بود که ایراداتى که در واژه نامه هاى موجوددر بازار کتاب بود را در برنامه تصحیح کرده و به ارائه واژه هاى نو هم بپردازیم.
در حال حاضر این برنامه با 38 زمینه تخصصى آماده ارائه به بازار مى باشد. اینبرنامه در قالب مترجم عمومى، یک رشته، سه رشته ، پنج رشته، هفت رشته و 38 رشتهتخصصى ارائه مى شود. از امکانات برنامه مى توان به ارائه دو فرهنگ واژگان (دیکشنرى) تخصصى انگلیسى به فارسى (21 زمینه تخصصى) و فارسى به انگلیسى (38 زمینه تخصصى( اشاره کرد.

 
ارائه خدمات پشتیبانى براى نرم افزار
ارائه پشتیبانىمناسب از برنامه هاى نرم افزارى یکى از ویژگیهائى است که به کاربران در انتخاب یکنرم افزار مى تواند کمک کند. یکى از افتخارات شرکت نرم افزارى مبنا ارائه این سرویسمناسب به کاربران نرم افزار مترجم پارس مى باشد.
در این راستا، شرکت علاوه برامکان ارتقاى محصول با نگارش جدید با کمترین هزینه، این امکان را نیز فراهم آوردهکه در صورت خرابى CD یا دیسکت برنامه، براى بار اول بصورت رایگان آنها را براىکاربران تعویض کند. علاوه بر این تمامى کاربران این نرم افزار مى توانند بصورترایگان و از طریق تلفن از راهنمائى مربوط به نصب و راه اندازى برنامه استفاده کنند.هرچند برنامه مترجم پارس بگونه اى طراحى شده است که در بیشتر موارد بدون هیچ مشکلىنصب شده و مورد استفاده قرار مى گیرد. در مواردى هم که مشکلات ناشى از استانداردنبودن نوع ویندوز کاربر باعث بروز مشکلى در نصب برنامه شود، این شرکت از طریق تلفنیا در محل شرکت بصورت رایگان به کاربران راهنمائى هاى لازم را ارائه مى کند و ازطریق تماس کاربر یا آدرس زیر:

آدرس پست الکترونیک بخش پشتیبانى:
Support@Mabnasoft.com
در زمینه ارتقاء محصولات هم ، کلیه کاربران مترجمپارس مى توانند از تخفیف 80 درصدى براى خرید بسته هاى جدید استفاده کنند. اگرککاربرى هم بخواهد بسته خود را با بسته هاى دیگر تعویض کند، کافیست تفاوت قیمت راپرداخت کند و بسته را تعویض کند.

 
ارائه سرویس برخط و تعدادتقاضاها
سرویس ترجمه برخط پارس دو سال پیش بصورت آزمایش در سایت داخلى )‌اینترانت) شرکت ارائه شد و پس از طى چند ماه و رفع خطاهاى موجود، حدودا یک سال ونیم پیش بصورت آزمایشى در اینترنت قرار گرفت. این برنامه در این مدت توانستهپاسخگوى بیش از 300 هزار تقاضاى ارسال شده باشد. این برنامه بصورت 24 ساعته متوندرخواستى کاربران را از انگلسى به فارسى ترجمه مى کند.


 
امکانات ارائه شده برروى سایت مترجم پارس براى کاربران سایت
در سایت مترجم پارس علاوه بر ارائه سرویسرایگان ترجمه برخط، اطلاعات زیادى درباره شرکتها و موسسات و سایت هائى که بر روىسیستمهاى ترجمه ماشینى کار مى کنند نیز ارائه شده است. در ضمن کلیه بازدیدکنندگانسایت مى توانند بدون نیاز به ثبت نام، برنامه مترجم پارس اینترنتى را بارگزارى (دانلود) کرده و از آن استفاده کنند.
آدرس سایت : http://www.ParsTranslator.Net

فروش بسته هاى نرم افزار مترجم پارس
این بسته نرم افزار را علاوه بر اینکه مى توان از نمایندگیهاى این شرکت درایران و سراسر جهان خریدارى کرد، مى توان از طریق سایت مترجم پارس، سفارش داد.پرداخت مبلغ خرید توسط کاربران داخلى از طریق سیستم بانکى یا سیستم پستى و براىکاربران خارج از کشور هم از طریق کارتهاى اعتبارى یا بانک ، قابل واریز مى باشد.

 
امکان ارائه این سرویس در سایتهاى وب سازمانها و شرکتها
گروه مترجمپارس علاوه بر ارائه این سرویس بر روى سایت رسمى این نرم افزار، امکان ارائه اینسرویس براى کاربران سایتهاى دیگر را نیز فراهم آورده است. البته این سرویس فعلابصورت آزمایشى و رایگان ارائه مى شود. براى ارائه این سرویس بر روى سایت کافیستتقاضا نامه اى را به همراه آدرس سایت خود براى گروه مترجم پارس (Pars@Mabnasoft.com )بفرستید. پس از هماهنگى لازم با بخش فنى، اطلاعات لازم جهتارائه این سرویس براى شما ارسال خواهد شد.

 
سازمانها و سایتهائى که ازاین سرویس ترجمه استفاده مى کنند
سازمانها و سایتهاى زیر این سرویس را در سایتخود ارائه مى کنند:

شبکه رشد (آموزش و پرورش) اینترنت و اینترانت
دانشگاهتربیت مدرس - اینترنت
تعدادى از شرکتهاى سرویس دهنده اینترنت (بامداد کامپیوترو هور آنلاین و...) تعدادى از سایتهاى شخصى - اینترنت
با جستجوى کلمه "مترجم پارس" توسط یکى از موتورهاى جستجو، مى توانید تعدادزیادى از اینگونه سایتهارا ببینید که این سرویس را بر روى سایت خود ارائه داده اند.

پروژه هاىآینده
یکى از کارهائى که در آینده نه چندان دور انجام خواهیم داد، ارائه سرویسترجمه سایتهاى اینترنتى است. مشابه این سرویس سالهاست که براى زبانهاى دیگر ارائهشده است و این براى اولین بار خواهد بود که سرویس ترجمه سایت براى زبان فارسى ارائهمى شود. امید داریم که با ارائه این سرویس گامى در راه توسعه دانش به فارسى زبانانبرداریم. چرا که بسیارى از منابع ارزشمند موجود بر روى اینترنت به زبان انگلیسىارائه شده اند و با ارائه این سرویس مى تواند مورد استفاده کاربران فارسى زبان همقرار گیرد.
علاوه بر این نگارش اولیه مترجم چند زبانه براى زبانهائى چون آلمانى،اسپانیائى، فرانسوى و تعداد دیگرى از زبانهاى رایج در اینترنت نیز بصورت آزمایشى درسایت مترجم پارس قرار گرفته است و امکان ارزیابى آن از طریق اینترنت نیز وجود دارد.در آینده نیز برنامه اصلى مترجم چند زبانه ارائه خواهد شد.

 

نرمافزار متـــــــــرجم پــــارس
با این نرم افزار می توانید بدون محدودیت متن هایعمومی و مربوط به 38 رشته تخصصی را به فارسی ترجمه کنید.
بس از نصب نرم افزارروی کامپیوترتان متنانگلیسیانتخابی شما به صورت تایپ،‌ کپی و یا مطالب اینترنتی وارد برنامه و بعد از چنددقیقه به فارسی تبدیل می شود.
قیمت بسته های پارس به شرح زیر است :

75,000
 (ریال)
دیکشنری پارس - تخصصی

125,000
 (ریال)
مترجمعمومی

450,000
(ریال)
مترجمتخصصی-یک رشته

850,000
 (ریال)
مترجمتخصصی-سه رشته

950,000)
ریال(

مترجمتخصصی-پنج رشته

1,150,000
(ریال)
مترجمتخصصی-هفت رشته

2,650,000
(ریال)
مترجمتخصصی-38رشته

جهت خرید یااطلاعات بیشتر در مورد امکانات نرم افزارمترجمپارس می توانید با شماره‌های:
8282661-0935
-7170801-0912  تماس گرفته و یا اینکه با نمایندگی های فروشدر سراسر ایران تماس بگیرید.

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید