آیا در مذاکره برای حقوق یک کارجوی زرنگ و موقعیت شناس هستید؟

آیا در مذاکره برایحقوق یک کارجوی زرنگ و موقعیت شناس هستید؟ 

معمولاً دشوارترین مسئله برای کارجو برآمدن ازپس سؤال هایی است که در مصاحبه استخدامی دربارة‌  مسائل مربوط به کارمزد مطرح میشود. گاه به علت حجب و حیا در هنگام صحبت در مورد پول،‌ بسیاری از افراد اولینپیشنهاد کارفرما را می پذیرند.
بعلاوه بسیاری از افراد در مورد مزایامطلبی را عنوان نمی کنند در حالی که 45% از مسائل حقوقی و شغلی به آن بستگی دارد. وبعداً هنگامی که در آن مرکز به کار  مشغول می‌شوند، متوجه می‌شوند که مزایا و پاداشیکمتر از آنچه انتظار داشتند دریافت می کنند.
بهدرستی که بسیاری از مردم مزایا و حقوقی 10 تا 20 درصد کمتر از استحقاقشان دریافت میکنند. علت این امر آنست که در نشست و جلسه مربوط به استخدام به درستی حرف نزده‌اند ومسائل مربوط به حقوق و مزایا را در جهتی مثبت به میان نکشیدند.
کارجویانزرنگ در حالی به مصاحبه شغلی خود وارد می شوند که نقش خود را در بازار کار امروز میدانند. آنها کارشان را به درستی انجام می دهند زیرا قبلاً حقوق و مزایای کارفرمایانمختلف را با هم مقایسه کرده اند.
علاوه بر این، ایشان ارزش مزایا وپاداشهایی را که کارفرمایان به کارمندان خود ارائه می دهند را در زندگی درک کردهاند و در حالی به مصاحبه می‌روند که خود را برای جواب دادن به پرسشها و سؤالهایمتعدد دربارة‌ حقوق ‌و مزایا آماده کرده اند.
آنها با  انبانی از دانسته هابه مصاحبه می روند و کافیست تا کارفرما پاسخ مناسبی برای مجهولات مربوط به نحوهحقوق برای ایشان داشته باشد تا حاضر به پذیرش پیشنهاد و قرارداد با کارفرماشوند.
در ذیل چند سؤال مهم که شما باید در مورد کارمزد و مزایا از کارفرماسؤال کنید، تهیه شده‌اند. به این ترتیب می توانید کارمزد خود را نسبت به مقدار اولیهپیشنهادی کارفرما افزایش دهید:

1.     چند مورد از مواردی را که هم شما و همکارفرمای شما در این شرکت جذاب می‌بینید را به خاطر داشته باشید.

2.     دامنه مبلغ پرداختی برای این سمتچیست؟

3.     معمولاً چقدر حقوق برای افرادی با تواناییها وتخصص من پرداخت می کنید؟

4.     اغلب کارفرمایان سالیانه مقداری به حقوقاضافه می کنند. شما کی و چگونه این کار را انجام می دهید؟

5.     آیا شما هر نیمسال یا یک سال بر روی مقدارکارمزد تجدید نظر می کنید؟

6.     چه نوع مزایا و پاداش هایی را میدهید؟

7.     آیا مزایا و پاداش هایی می دهید که دیگرکارفرمایان نمی دهند؟

8.     شرکت چه برنامه‌ ریزی هایی برای تقسیم سود ومحاسبه میزان حقوق کارکنان خود دارد؟

9.     بر طبق تحقیقات من دربارة‌ شرکت شما و شرکتهای دیگر و مقایسه آنها با یکدیگر، حقوق و مزایایی که شما می دهید 15% کمتر ازمقدار معمول در این شغل است. آیا دلیل خاصی برای این تفاوت وجوددارد؟

از پیشنهاد و مصاحبت با شما ممنون هستم. برایاینکه باید مطمئن شوم که تصمیم درستی می‌گیرم که برای شما و خودم سودمند باشم بایدمدتی دربارة پیشنهاد شما فکر کنم و پس از 48 ساعت نظر نهایی خود را به اطلاع شمامی‌رسانم.
در این مدت اگر سوال خاصی برایم پیش آمد حتما با شما تماس خواهمگرفت. باز هم از شما به خاطر وقتی که گذاشتید و موافقت تان تشکر میکنم.

/ 1 نظر / 15 بازدید
سیامک

و اما چه لحظه ی با شکوهیست... لحظه ی بازگشت... . . . بهم سر بزن منتظرم...[گل][گل]